Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy vo Vinosadoch oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy sa uskutoční od 18.5.2020 do 20.5. 2020.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať:
- buď elektronickou formou: prefotená žiadosť zaslaná v termíne od 18.5.2020 do 2O.5.2020 na email: msvinosady@msvinosady.sk
- ak vám to technické možnosti nedovoľujú tak priamo v materskej škole dňa 18.5.2020 v čase od 13,00h. do 16,00h. bez prítomnosti dieťaťa za prísnych hygienických podmienok.

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

Ak má zákonný zástupca možnosť navštíviť lekára, tak sa žiadosť podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy písomne do 30. júna 2020.

Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) budú do materskej školy prednostne prijaté deti:
ktoré dovŕšili päť rokov veku,
s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
v prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom vo Vinosadoch.
Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole vo Vinosadoch každú stredu v čase od 9,00h do 12,00h, alebo si ho môžete stiahnuť z prílohy.

Žiadosť o prijatie do materskej školy