Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy vo Vinosadoch oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy sa uskutoční od 18.5.2021 do 20.5. 2021.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať:
- buď elektronickou formou: prefotená žiadosť zaslaná v termíne od 18.5.2021 do 20.5.2021 na email: msvinosady@msvinosady.sk
- ak vám to technické možnosti nedovoľujú tak priamo v materskej škole dňa 18.5.2021 v čase od 13,00h. do 16,00h. bez prítomnosti dieťaťa za prísnych hygienických podmienok.

- žiadosť sa  podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy pí do 30. júna 2021.

Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) budú do materskej školy prednostne prijaté deti:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (deti ktoré dovŕšili päť rokov veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,)

  • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky najneskôr do 31.12.2021

  • V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom vo Vinosadoch.

Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole vo Vinosadoch každú stredu v čase od 9,00h do 12,00h, alebo si ho môžete stiahnuť z prílohy.

Žiadosť o prijatie do materskej školy