Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2022/2023

Riaditeľka Materskej školy vo Vinosadoch oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy sa uskutoční od 16.5.2022 do 18.5. 2022.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať:
- buď elektronickou formou: prefotená žiadosť zaslaná v termíne od 16.5.2022 do 18.5.2022 na email: msvinosady@msvinosady.sk
- ak vám to technické možnosti nedovoľujú tak priamo v materskej škole dňa 16.5.2022 v čase od 13,00h. do 16,00h. bez prítomnosti dieťaťa za prísnych hygienických podmienok.

- žiadosť sa  podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 59 ods. 4 zákona  MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy  do 30. júna 2022.

Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) budú do materskej školy prednostne prijaté deti:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (deti ktoré dovŕšili päť rokov veku, deti  a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,)

  • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky najneskôr do 31.12.2022

  • V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom vo Vinosadoch.

Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole vo Vinosadoch každú stredu v čase od 9,00h do 12,00h, alebo si ho môžete stiahnuť z prílohy.

Žiadosť o prijatie do materskej školy