AKTIVITY

Prioritou našej materskej školy je príprava dieťaťa na vstup do základnej školy v kooperácii s bežným životom v spoločnosti, ktorý od každého z nich vyžaduje aby zodpovedne a s ohľadom na seba aj iných riešili problémy a úlohy. Umožňujeme deťom získať vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach pričom dávame šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a možností a aby mu bolo umožnené zažiť úspech.

 

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina.

Hoci úlohou materskej školy nie je naučiť deti čítať a písať, uplatňovanie tradičných, ale aj špecifických inovatívnych metód počiatočnej čitateľskej gramotnosti v materskej škole výrazne prispieva k vybudovaniu základov na neskoršie bezproblémové zvládnutie čítania a písania.

Jednou z mnohých metodík, ktorá sa osvedčila aj v našej materskej škole je

„Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina.

 

Fonematické uvedomovanie je schopnosť vedome narábať so slovami, rytmizovať slabiky, rozlišovať slabiky a ich počet v slovách, uskutočňovať hláskovú analýzu a syntézu slov.

V našej materskej škole realizujeme metodiku fonematického uvedomovania jedenkrát týždenne v triede 5- 6 ročných detí. Metodika je spracovaná formou hry, je zasadená do príťažlivého príbehu, v ktorom deti spoznávajú  Krajinu slov,  zoznamujú sa s jej obyvateľmi- Majstrom Slabikom a  Hlasulienkami, ktoré im pomáhajú osvojiť si nové jazykové pojmy. Vďaka tejto metodike a jej systematickým opakovaniam nadobúdajú deti popri jazykových znalostiach aj ďalšie spôsobilosti, ktoré sú rovnako dôležité pre plynulý prechod do základnej školy. Metodika rozvíja u detí pozornosť, sústredenosť, vnímanie, motiváciu k učeniu, sebakontrolu, schopnosť spolupracovať, tvorivo myslieť, pozitívne kritizovať a tiež kritiku prijímať.

 

Zippyho kamaráti

Ruka v ruke s vedomosťami a zručnosťami ide aj emocionálne zdravie ako neodmysliteľná súčasť spokojného a úspešného života. Preto sa materská škola zapojila do medzinárodného programu „ZIPPYHO KAMARÁTI“, ktorého cieľom je naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi .V rámci programu sa zameriavame predovšetkým na nácvik a rozvoj schopnosti stať sa aktívnym činiteľom diania okolo seba − na predpoklady, ktoré dieťaťu dávajú základ k vybudovaniu „imunity“ voči záťažovým situáciám. Program je založený na presvedčení, že tieto nadobudnuté zručnosti budú deti využívať po celý život a budú tak schopné lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Z detí, ktoré vedia lepšie zvládať každodenné frustrácie a problémy, vyrastú šťastnejší a vyrovnanejší jednotlivci.

 

Outdoorové aktivity

Predškolský vek a pobyt na čerstvom vzduchu patria neodmysliteľne k sebe. Vzdelávanie a pobyt vonku ponúka jedinečné príležitosti na rozšírenie potenciálu detí v predškolskom veku. Outdoorová edukácia sa preto v našej materskej škole stala prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, nakoľko vnútorné aj vonkajšie prostredie ponúkajú odlišné, avšak vzájomne sa doplňujúce podnety pre vzdelávanie a výchovu.

Objavovanie sveta prostredníctvom hry v prirodzenom vonkajšom prostredí umožňuje deťom:

1. osvojiť si základné pravidlá života na Zemi

2. naučiť sa niečo o prírodných javoch

3. dozvedieť sa o živej a neživej prírode

4. osvojiť si základné poznatky o vesmíre

5. osvojiť si základy ekológie.

 

 

LEGO Education 

Moderné učebné pomôcky, ktoré, spoločne s navrhnutými postupmi priaznivo formujú atmosféru vzdelávacieho prostredia, vnášajú do neho tvorivosť s prirodzenou túžbou porozumieť, učiť a vzdelávať sa.

Prírodné vedy v súčasnosti nepatria vo vzdelávaní študentov medzi príliš atraktívne, ale veľmi potrebné. Vzťah k matematike, technike a k prírodným vedám si deti nevytvárajú až na strednej škole, ale záujem o tieto vedy treba deťom vštepovať už v predškolskom veku. Lego je ako pomôcka pre deti veľmi atraktívna, mnohé deti majú skúsenosti už z domu. Učebňa Lego sa líšia od komerčného lega variabilnými konštrukčnými súpravami LEGO Education s kartami námetov činností a zábavnými triednymi aktivitami určenými pre individuálnu i organizovanú hru pre skupinu detí súčasne. . Podnecujú prirodzenú detskú túžbu bádať, objavovať a učiť sa.

zábavnou cestou tvorivej hry získajú poznatky z oblasti rannej vedy, techniky, technológií, umenia a matematiky.