O nás

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Pri  výchove a vzdelávaní detí  vychádzame zo Školského vzdelávacie programu „Strapček“, ktorý sa riadi požiadavkami školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu a vychádza zo zamerania našej materskej školy (viď. aktivity). 

Našim cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený osobnostný rozvoj, spokojný život a úspešné vzdelávanie každého dieťaťa. A to všetko formou hry a zážitkového učenia. Moderné pomôcky, prostredie v ktorom sa materská škola nachádza, zavádzanie inovačných metód a zamestnanci, ktorí sa starajú o priaznivú klímu z nás robí modernú školu.

Štvortriedna materská škola s celodennou výchovno vzdelávacou starostlivosťou je pre deti od 3-6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.