Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
Najmladšia vek. skup 1 Mgr. Natália Petrášová Lenka Matisová
stredna 3 2 Jana Polčicová Mgr. Eva Manduľáková
Stredná vek. skup. 3 Veronika Mužíková Simona Nagyová
Najstaršia vek. skup 4 Stanislava Darulová Mgr. Elena Tichá