Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
Najmladšia vek. skup
Najstaršia vek. skup
Stredná vek. skup. Stanislava Darulová