Zápis detí do MŠ 2023/2024

Materská škola, Školská č. 50, 90201 Vinosady, msvinosady@msvinosady.sk, 0911600807

Zápis do materskej školy

Termín a miesto podávania žiadosti pre školský rok 2023/2024:

16.05.2023 od 12,00 hod. do 16,00 hod. v budove Materskej školy Vinosady

Podmienky prijímania:

a) Na predprimárne vzdelávanie sa podľa §59 ods. 1 a 2 školského zákona (zákonné podmienky) prednostne prijímaja  dieťa, pre ktoré je  plnenie predprimárneho vzdelávania povinné s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu:

  • dieťa, ktoré do 31.08.2023 (vrátane) dovŕši 5 rokov veku
  • dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania
  • dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

b) Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku

Ostatné podmienky prijímania:

Pri vyššom počte prihlásených detí  ako je možné prijať, v čase zápisu zohľadňujeme deti s trvalým pobytom v Obci Vinosady.

 

Spôsob podania žiadosti:

  • Osobne dňa 16.05.2023
  • Poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy od 01.05.2023 do 16.05.2023
  • E-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu od 01.05.2023 do 16.05.2023

Zákonný zástupca dieťaťa  predkladá:

  • Žiadosť  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podpísanú oboma rodičmi
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, nie staršie ako 3 dni

Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí  dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane zákonný zástupca do 30.06.2023, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

 

Vo Vinosadoch dňa 27.02.2023                   Nagyová Simona, riaditeľka MŠ

 

             
                       Prihláška do MŠ