Outdoorové aktivity

Predškolský vek a pobyt na čerstvom vzduchu patria neodmysliteľne k sebe. Vzdelávanie a pobyt vonku ponúka jedinečné príležitosti na rozšírenie potenciálu detí v predškolskom veku. Outdoorová edukácia sa preto v našej materskej škole stala prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, nakoľko vnútorné aj vonkajšie prostredie ponúkajú odlišné, avšak vzájomne sa doplňujúce podnety pre vzdelávanie a výchovu.

Objavovanie sveta prostredníctvom hry v prirodzenom vonkajšom prostredí umožňuje deťom:

1. osvojiť si základné pravidlá života na Zemi

2. naučiť sa niečo o prírodných javoch

3. dozvedieť sa o živej a neživej prírode

4. osvojiť si základné poznatky o vesmíre

5. osvojiť si základy ekológie.