Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina

Hoci úlohou materskej školy nie je naučiť deti čítať a písať, uplatňovanie tradičných, ale aj špecifických inovatívnych metód počiatočnej čitateľskej gramotnosti v materskej škole výrazne prispieva k vybudovaniu základov na neskoršie bezproblémové zvládnutie čítania a písania.

Jednou z mnohých metodík, ktorá sa osvedčila aj v našej materskej škole je

„Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina.

 

Fonematické uvedomovanie je schopnosť vedome narábať so slovami, rytmizovať slabiky, rozlišovať slabiky a ich počet v slovách, uskutočňovať hláskovú analýzu a syntézu slov.

V našej materskej škole realizujeme metodiku fonematického uvedomovania jedenkrát týždenne v triede 5- 6 ročných detí. Metodika je spracovaná formou hry, je zasadená do príťažlivého príbehu, v ktorom deti spoznávajú  Krajinu slov,  zoznamujú sa s jej obyvateľmi- Majstrom Slabikom a  Hlasulienkami, ktoré im pomáhajú osvojiť si nové jazykové pojmy. Vďaka tejto metodike a jej systematickým opakovaniam nadobúdajú deti popri jazykových znalostiach aj ďalšie spôsobilosti, ktoré sú rovnako dôležité pre plynulý prechod do základnej školy. Metodika rozvíja u detí pozornosť, sústredenosť, vnímanie, motiváciu k učeniu, sebakontrolu, schopnosť spolupracovať, tvorivo myslieť, pozitívne kritizovať a tiež kritiku prijímať.